WEBVTT 00:00:01.310 --> 00:00:02.970 Google ชีตช่วยให้คุณ 00:00:02.970 --> 00:00:05.150 สร้างแผนภูมิและกราฟจากข้อมูล ได้อย่างง่ายดาย 00:00:05.150 --> 00:00:07.960 เช่น กลับไปที่หน้าคะแนน ของนักเรียน 00:00:07.960 --> 00:00:09.120 ที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้ 00:00:09.120 --> 00:00:10.540 บางครั้ง การดู คะแนนของนักเรียน 00:00:10.540 --> 00:00:12.620 ในรูปแบบกราฟแท่ง อาจมีประโยชน์กว่า 00:00:12.620 --> 00:00:13.830 เมื่อต้องการสร้างกราฟ 00:00:13.830 --> 00:00:16.280 อันดับแรก ให้ไฮไลต์ข้อมูล ที่คุณต้องการสร้างกราฟ 00:00:16.280 --> 00:00:18.970 ในกรณีนี้ ก็คือชื่อและ คะแนนของนักเรียน 00:00:18.970 --> 00:00:22.483 แล้วเลือก "แผนภูมิ" จากเมนู "แทรก" ในแถบเครื่องมือ 00:00:24.070 --> 00:00:26.700 ใช้ "เครื่องมือแก้ไขแผนภูมิ" เพื่อตั้งค่าและกำหนดค่า 00:00:26.700 --> 00:00:28.526 ลักษณะของกราฟของคุณ 00:00:28.526 --> 00:00:31.109 (ดนตรีสดใส) 00:00:32.500 --> 00:00:34.240 คลิกแล้วลากกราฟที่สร้างเสร็จแล้ว 00:00:34.240 --> 00:00:35.873 เพื่อย้ายไปยังจุดต่างๆ ในชีต