WEBVTT 00:00:00.445 --> 00:00:01.360 (ดนตรีสบายๆ) 00:00:01.360 --> 00:00:03.480 ต้องการกรองข้อมูลบางอย่าง ออกใช่ไหม 00:00:03.480 --> 00:00:05.960 เช่น คุณอาจจะอยากให้แสดงเฉพาะ 00:00:05.960 --> 00:00:07.660 นักเรียนที่ได้คะแนนบางคะแนน 00:00:07.660 --> 00:00:10.270 และคุณสามารถทำได้โดยใช้ตัวกรอง 00:00:10.270 --> 00:00:13.160 อันดับแรก ให้ไฮไลต์เซลล์ ที่มีคะแนนของนักเรียน 00:00:13.160 --> 00:00:15.393 และคลิกปุ่มตัวกรอง ในแถบเครื่องมือ 00:00:16.540 --> 00:00:20.200 จากนั้นคลิกไอคอนตัวกรองใหม่ ที่ด้านบนสุดของเซลล์แรก 00:00:20.200 --> 00:00:22.820 เพื่อดูตัวเลือกเพื่อกรองข้อมูล 00:00:22.820 --> 00:00:26.610 ในตัวอย่างนี้ เราจะกรองคะแนน ที่ต่ำกว่า 90 คะแนนออก 00:00:26.610 --> 00:00:29.543 โดยใช้ตัวเลือก "มากกว่าหรือเท่ากับ" 00:00:36.300 --> 00:00:39.690 เมื่อต้องการหยุดกรองข้อมูล ก็แค่คลิกปุ่มตัวกรองอีกครั้ง 00:00:39.690 --> 00:00:41.063 แล้วล้างการตั้งค่า