WEBVTT 00:00:01.320 --> 00:00:02.900 เมื่อต้องการจัดระเบียบข้อมูลนี้ 00:00:02.900 --> 00:00:05.520 ให้วางเมาส์เหนือส่วนหัว ของคอลัมน์ A 00:00:05.520 --> 00:00:08.100 แล้วลูกศรแบบเลื่อนลงจะปรากฏขึ้น 00:00:08.100 --> 00:00:09.980 คลิก "ลูกศร" และหาคำสั่ง 00:00:09.980 --> 00:00:14.630 สำหรับ "จัดเรียงแผ่นงาน ก → ฮ" หรือ "ฮ → ก" 00:00:14.630 --> 00:00:17.520 ซึ่งจะมีผลกับข้อมูลที่ คุณเลือกไว้เท่านั้น 00:00:17.520 --> 00:00:18.950 ตอนนี้ตารางจะแสดงคะแนน 00:00:18.950 --> 00:00:22.110 ของนักเรียนแต่ละคน โดย เรียงลำดับตามตัวอักษร 00:00:22.110 --> 00:00:24.770 เมื่อต้องการหาค่าเฉลี่ยคะแนน สำหรับกลุ่มนักเรียน 00:00:24.770 --> 00:00:27.760 ให้ไฮไลต์เซลล์ B1 ถึง B4 00:00:27.760 --> 00:00:31.293 และคลิกไอคอนซิกม่าที่ ด้านขวาสุดของแถบเครื่องมือ 00:00:32.290 --> 00:00:35.260 เลือก "AVERAGE" แล้วกด Enter 00:00:35.260 --> 00:00:36.450 ค่าเฉลี่ยคะแนนจะปรากฏขึ้นมา 00:00:36.450 --> 00:00:39.700 ใต้เซลล์สุดท้ายที่คุณไฮไลต์