WEBVTT 00:00:00.309 --> 00:00:01.490 (ดนตรีให้กำลังใจ) 00:00:01.490 --> 00:00:03.040 เมื่อต้องการสร้าง Google ชีตใหม่ 00:00:03.040 --> 00:00:05.200 ให้คลิกช่องที่มี เครื่องหมายบวกหลากสี 00:00:05.200 --> 00:00:07.550 ในตัวอย่างนี้ เราจะมาดูกันว่า 00:00:07.550 --> 00:00:09.930 การสร้างชีตคะแนนของนักเรียน นั้นทำได้ง่ายดายเพียงใด 00:00:09.930 --> 00:00:13.010 อันดับแรก ในเซลล์ A1 ถึง A4 00:00:13.010 --> 00:00:15.140 ให้ใส่ชื่อนักเรียนของคุณ 00:00:15.140 --> 00:00:19.010 ถัดไป ในเซลล์ B1 ถึง B4 ให้ใส่คะแนน 00:00:19.010 --> 00:00:22.510 ลงในเซลล์ว่างที่อยู่ถัดจาก นักเรียนแต่ละคน