WEBVTT 00:00:01.032 --> 00:00:04.640 (ดนตรีให้กำลังใจ) 00:00:04.640 --> 00:00:05.740 Google ชีตช่วยให้คุณสามารถ 00:00:05.740 --> 00:00:08.860 รวบรวม จัดเรียง วิเคราะห์ และจัดการข้อมูล 00:00:08.860 --> 00:00:10.253 ได้อย่างมีความหมาย 00:00:11.580 --> 00:00:14.703 ด้วยสูตรในตัว เครื่องมือการจัดรูปแบบ 00:00:16.780 --> 00:00:19.160 และแผนภูมิและกราฟที่สร้างได้ง่าย 00:00:19.160 --> 00:00:22.960 ทำให้ Google ชีตเป็นเครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 00:00:22.960 --> 00:00:26.203 ชีตช่วยให้หลายคนทำงาน ร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ 00:00:27.330 --> 00:00:29.970 การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขต่างๆ จะมีผลในทันที และทุกๆ อย่าง 00:00:29.970 --> 00:00:31.887 จะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติ